Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Mateřská škola je rozdělena do pěti homogenních tříd.

Charakteristika tříd první budovy (věk dětí 2 - 4 roky, počet dětí do 26)

Pomáháme dětem se vstupem do mateřské školy a s postupnou bezproblémovou adaptací. Děti se seznamují s novým prostředím, učí se ho poznávat a orientovat se v něm a chovat se tak, aby se v něm cítily dobře. Seznamují se se zaměstnanci školy a novými kamarády.

Učíme děti samostatnosti při jídle, oblékání a hygieně a základním společenským návykům. U starších dětí upevňujeme hygienické návyky. Společně s dětmi vytváříme první třídní pravidla – podporující ohleduplnost, vzájemnou pomoc, dětská přátelství. Pravidla prohlubujeme a spoluvytváříme nová. Snažíme se o individuální přístup k dětem, respektování jejich tempa. Učíme děti objevovat okolní svět, orientovat se v něm a chápat vzájemné vztahy a souvislosti. Seznamujeme děti s přírodou a okolím. 

Třída Sluníčka – jsou zde děti ve věku do 4 let. Třída se nachází v první budově v přízemí. Třída je vybavená herními koutky – kuchyňkou, obchůdkem, opravářským koutkem, výtvarným koutkem, čtenářským koutkem - pokojíčkem. Ve třídě je notebook a IPad. Ze třídy je volný vstup na prostornou terasu a zahradu.

Třída Kapičky – homogenní třída do 4 let. Třída se nachází v první budově v patře. Třída je vybavena hračkami pro tuto věkovou skupinu, které jsou rozděleny do několika koutků- dramatický, konstruktivní, dopravní a výtvarný. Součástí třídy je pokojíček, ve kterém je nová kuchyňka a koutek s panenkami a plyšáky. Ve třídě je notebook a IPad.

Charakteristika tříd druhé budovy (věk dětí 5 - 7 let, počet dětí do 27)

Učíme děti všímat si změn v nejbližším okolí, uvědomovat si význam životního prostředí. Podporujeme tělesný rozvoj a zdraví, schopnost vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, zvládat jemnou motoriku a grafomotoriku. Motivujeme děti k samostatnému vyjadřování, kultivovanému projevu a jazykovým dovednostem. Posilujeme samostatnost a tvořivost dětí při řešení problémů. Rozvíjíme prosociální chování a porozumění základním projevům neverbální komunikace. Děti si osvojují některé poznatky a dovednosti, které předchází čtení i psaní. Podněcujeme soustředěnost, pozornost a zájem dětí objevovat a chápat v souvislostech. Děti jsou vedeny ke spolupráci a vzájemné pomoci, spolupodílí se na vytváření pravidel vzájemného soužití. Vytváříme u dětí povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí.

Třída Bublinky – homogenní třída pro děti od 4 do 6 let. Třída je v druhé budově mateřské školy, v patře. Je vybavená obchůdkem, čtenářským koutkem, pokojíčkem s kuchyňským koutkem, hudebním koutkem, divadelním koutkem, kreslírnou, tělocvičnou. Ve třídě je interaktivní tabule a notebook.

Třída Hvězdičky – homogenní třída pro děti od 4 do 6 let. Třída je v zadní budově v přízemí. Je vybavená obchůdkem, čtenářským koutkem a divadelním koutkem, pokojíčkem s kuchyňským koutkem, hudebním koutkem, přírodovědným a polytechnickým koutkem, kreslírnou a tělocvičnou. Ve třídě je interaktivní tabule a notebook. Na třídu přiléhá prostorná terasa a zahrada.

Charakteristika třídy Školáčků (5 – 7 let, počet dětí do 16)

Podporujeme rozvoj jazykových a řečových dovedností. Zaměřujeme se na získávání sebevědomí a zdravé sebedůvěry u dětí. Rozvíjíme schopnost dětí žít ve společenství ostatních lidí, a chovat se podle přijatých pravidel. Podněcujeme děti k tvořivému myšlení a vyjadřování, zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky. Vytváříme elementární povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí. Dále zdokonalujeme rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, pohybové a manipulační dovednosti. Děti si osvojují některé poznatky a dovednosti, které předchází čtení i psaní. Rozvíjíme soustředěnost, pozornost a zájem dětí objevovat a chápat v souvislostech. Děti jsou vedeny ke spolupráci a vzájemné pomoci, spolupodílí se na vytváření pravidel vzájemného soužití. Vytváříme u dětí povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí. Individuálně pracujeme s dětmi s odkladem školní docházky.

Třída Školáčci – homogenní třída pro děti od 5 do 7 let. Třída se nachází v základní škole. Je vybavená koutkem pro rozvoj předčtenářských a předmatematickch dovedností, obchůdkem, hudebním koutkem. Ve třídě je notebook a Iped.