Tato stránka používá k analýze funkčnosti webu Cookies.

Vážení rodiče, 

obracíme se na Vás s problémem, který v poslední době často řešíme.

Je nám líto, ale musíme konstatovat, že stále častěji někteří z Vás přivádí do třídy děti, které objektivně vykazují známky nemoci, děti s příznaky kašle, rýmy,… 

Prosíme Vás, nevystavujte nás nepříjemných situací, setkání při kterých buď požadujeme vyzvednutí dítěte ze třídy, nebo v jiných případech vracení nedoléčeného dítěte do domácího léčení. Pokud dítě vykazuje známky nemoci, v mateřské škole nemůže být. Na kašel i rýmu sice někdo pohlíží jako na „běžné nemoci“, ale u dětí se rychle šíří a imunní proti těmto nemocem nejsou ani pedagogové, na kterých je provoz třídy závislý. 

Žádáme Vás, abyste respektovali školní řád a přiváděli do mateřské školy děti zdravé. Buďte ohleduplní k druhým a zamezte tak zbytečnému šíření nemocí na další děti (na děti, které se vrací po nemoci do MŠ a které by po té opět mohly onemocnět) a nepříjemným situacím mezi námi námi a Vámi. 

Výňatek ze školního řádu

Zákonní zástupci dětí jsou povinni:

a) hlásit výskyt infekčního onemocnění, a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání, zajistit dítěti dostatečně dlouhou dobu na vyléčení a zamezit tak dalšímu šíření nemoci,

b) zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikulóza, teplota…),

c) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

d) bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě podání zprávy o zdravotních obtížích dítěte. 

V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci v mateřské škole

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity 
a důstojnosti. Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

Odjezd autobusu v 7. 45. Přiveďte děti do MŠ nejpozději v 7.20.

Návrat na oběd v 11.45.

S sebou: batůžek, pláštěnka, 0,5 l láhev s pitím, malá sušenka (ne čokoládová). Svačinu bereme s sebou z MŠ, dětem již žádné jídlo nedávejte.

Prosíme o vhodné oblečení a obuv - ne plátěné boty (budeme se pohybovat v lese).

Vážení rodiče, 

přijměte prosím informaci o změně telefonních čísel v mateřské škole. 

Provolbová linka: 495 431 479

Sluníčka: provolba 1
Kapičky: provolba 2
Bublinky: provolba 3
Hvězdičky: provolba 4
Školáčci: provolba 5

Kancelář zástupkyně MŠ: P. Moravcová - provolba 0 nebo 4 (třída)

Mobilní telefon zůstává pouze ve třídě Školáčků. Pozor na změnu telefonního čísla: 739 804 779. V ostatních třídách byly mobilní telefony zrušeny.

 

Od 19. 9. se třídy vrací k běžnému provozu. 

Úplata 500 Kč měsíčně

Úplata stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši. Měsíční výše úplaty činí 500 Kč za dítě v měsících září až červen a 250 Kč za měsíc červenec.

Platby plaťte převodem - měsíčně, 2x ročně za období září až prosinec (2 000 Kč) do 15. 9., za období leden – červenec (3 250 Kč) do 15. 1. nebo jednorázově 5 250 Kč. Předškoláci mají vzdělávání bezúplatné.

(VS= rodné číslo dítěte, poznámka pro příjemce: jméno dítěte, třída)

číslo účtu školy: 181781749/0300

 

Platba do fondu aktivit a akcí – týká se pouze dětí, které neplatí úplatu 

Tato platba se týká pouze předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky. Z fondu budou hrazena divadla, hvězdárna, výlety, doprava, vstupné atp.). Roční poplatek 1000 Kč pošlete jednorázově do 15. 9. 

(poznámka pro příjemce: aktivity, jméno dítěte)

číslo účtu školy: 181781749/0300

Stravné - na den pro dítě do 6 let činí 43 Kč, nad 6 let 53 Kč.

(VS= pořadové číslo strávníka - přidělí ŠJ, poznámka pro příjemce: jméno dítěte, třída) 

Číslo účtu: 192533046/0300

 

Platba do klubu rodičů 500 Kč ročně  - (výše poplatku bude projednaná na schůzkách na začátku září)

Tato platba jde na akce v MŠ pro děti (Mikuláš, Ježíšek, karneval, Velikonoce, rozloučení se školním rokem apod.), pracovní sešity, pomůcky, knížky pro předškoláky...(viz webové stránky podkapitola Pro rodiče/Klub rodičů). Platbu posílejte jednorázově do 15. 9.

(SS = číslo třídy (1-5), KS 0558, poznámka pro příjemce: jméno dítěte)

číslo účtu klubu: 2200884102/2010

Čísla tříd: 1 – Kapičky, 2 – Sluníčka, 3 – Hvězdičky, 4 – Bublinky, 5 - Školáčci

Prosíme Vás, abyste nám nepřítomnost dítěte psali na třídní e-mailové adresy. Upřesněte nám, na kdy dítě omlouváte, případně, jak budu v počátku školního roku chodit. Děkujeme. 

E-omluvenka: 

Třída Sluníčka: slunicka@zscernilov.cz

Třída Kapičky: kapicky@zscernilov.cz 

Třída Bublinky: bublinky@zscernilov.cz

Třída Hvězdičky: hvezdicky@zscernilov.cz

Třída Školáčci: skolacci@zscernilov.cz

Vážení strávníci a rodiče dětí, 

přijměte prosím informace k začátku nového školního roku.

  1. Z důvodu zvýšení cen potravin a energií dojde od 1. 9. 2022 k navýšení cen stravného.
Oběd:
   - děti 7-10 let 28 Kč
   - děti 10-14 let 32 Kč
   - děti nad 15 let 40 Kč
   - cizí strávníci 77 Kč
Celodenní strava MŠ:
   - děti do 6 let 43 Kč
   - děti 7-10 let 53 Kč
  2. Objednejte si včas obědy na září podle vlastních potřeb - nikdo není automaticky přihlášen. Další měsíce budou již přihlášeny automaticky. Prosím, hlídejte si v zájmu vlastních dětí kredit, při nulovém zůstatku nemůže být oběd vydán.
  3. Odhlašování stravy provádějte prostřednictvím internetové stránky www.strava.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace Strava (nyní dostupná i pro iOs). Nově je také nastaveno odhlašování do 7 hodin na ten den, proto již není nutné ráno volat.
  4. Zálohu čipu je možné uhradit pouze bezhotovostně stržením částky z konta stávníka. 
  5. Upozorňujeme, že dítě má nárok na dotovanou stravu pouze první den nepřítomnosti ve škole. Za následující neodhlášené dny jsme nuceni dle zákona doúčtovat režijní náklady ve výši 37 Kč.

Podrobné informace naleznete ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je vyvěšen prostorách jídelny a vzdáleně dostupný na stránkách školy www.zscernilov.cz. Případné dotazy volejte 495 431 478 nebo pište na e-mail jidelna@zscernilov.cz.

Terníny rodičovských schůzek: 
5. 9. od 16:00 Kapičky a Sluníčka 
6. 9. od 15:30 Školáčci, od 16:00 Hvězdičky a Bublinky 

Na schůzkách Vám budeme sdělovat důležité informace ohledně režimu, pravidel, akcí, klubu rodičů … Účast rodičů je potřebná. 

Prosíme Vás, přijďte bez dětí. Děkujeme.